Doporučujeme
rodinny-erb.jpg

Rodinný erb

cena dohodou
Návštěvy:
Today: 40All time: 214966

Heraldická-znamení-Býk

Obecná figura. Býk jako heraldická figura (znamení) je ve starých středověkých erbovnících poměrně vzácný, v pozdější době je jeho zobrazení již dosti časté, zejména jako mluvící erb.  Býk odjakživa symbolizuje plodnost a sílu.

V české heraldice je znám již od počátku 14. století, kdy jej nosil na svém štítě Štěpán z Tetína a později jeho potomci Andělové z Ronovce (blason dle sbírky Fr. Helfrieda Voračického z Paběnic: Štít stříbrný s černým býkem v chůzi se zlatou zbrojí).

Je třeba zdůraznit, že ve starších dobách byl zobrazován vždy zubr nikoliv býk domácí, i když je dnes již prakticky nemožné tyto dvě zvířata od sebe rozeznat. Pokud má figura nozdrami protažený kruh nebo houžev, jedná se vždy o zubra.

Za základní polohu lze považovat tzv. figuru stojící, hledí-li čelně, musí být tato skutečnost v popisu uvedena. Rovněž musí být zobrazeno pohlaví, pokud tak není jedná se o vola.

U býka zbrojí rozumíme rohy, vyplazený jazyk a paznehty. Na rozdíl od naší heraldiky bývá býk v západní Evropě velmi často zobrazován býk též ve skoku (ang. rampant). Kromě býků najdeme v erbech i krávy (nikoliv v české heraldice)  nebo telata. Rodina Karlů ze Svárova měla na štítě hlavu telete (bez rohů).

Velmi často bývá v erbech vidět pouze býčí hlava. Tato figura je zobrazována častěji než býk sám. Obvykle se zobrazuje s krkem jako utržená (angl. erased), někdy uříznutá (angl. couped) a též hledící čelně bez krku (angl. caboshed). Pokud jsou rohy odlišné barvy od figury je nutno tuto skutečnost hlásit.

Rovněž býčí rohy jsou velmi často zastoupeny nejen jako figura ve štítu, ale zejména jako klenoty na přilbách. Je zajímavé, že v pozdějších dobách při změnách kresebného stylu začaly být, poněkud nepřesně, popisovány jako bůvolí, ačkoliv bůvol se v české heraldice vůbec nevyskytuje.

Zajímavou variantou je okřídlený býk, který bývá vyobrazován se sv. Lukášem a někdy toto zvíře leží u nohou sv. Silvestrovi.  Autoři středověkých erbovních rolí uvádějí původ okřídleného býka již v době předkřesťanské a jeho zdroj hledají v okřídlených býcích Asyřanů, ale dodnes se nenašly žádné relevantní důkazy, které by tento názor podpořily.

Asyrští okřídlení býci jsou mytologická monstra s korunovanou lidskou hlavou, s ušima a tělem býka a ptačími křídly, hlídající vstup do paláce krále Sargona II. v jeho městě Khorsabadu, proti zlým duchům. Nejstarší verze těchto býků má pouze čtyři nohy, novější mají již nohou pět.

Mnoho tisíc let trvalo než se okřídlený býk dostal do křesťanské symboliky, kde se stal zobrazením svatého Lukáše a objevuje se již na nejrannějších uměleckých dílech, např. v erbu města Caravello v Itálii je již od roku 1413.

Sv. Lukáš, 18. říjen, Patron: malířů a lékařů, Atributy: malířské náčiní, obraz P. Marie, okřídlený býk, zemřel I. stol. Antiochie, Sýrie. Lukáš je autorem třetího evangelia a Skutků apoštolů, nejdůležitějšího individuálního příspěvku k Novému zákonu.

Narodil se jako pohan, byl zaníceně zaujat helénismem a kromě toho studoval lékařství; konvertoval a doprovázel svatého Pavla na jeho druhé a třetí misionářské cestě a také za jeho římského věznění byl v jeho blízkosti. Pro své evangelium použil jako pramenů Markova evangelia a jiných podání, vcelku však mu vtiskl ráz své osobnosti. Zdůrazňuje především Boží milosrdenství a Kristovu lásku k chudým a k hříšníkům; o modlitbě a o svatém Duchu říká víc než Matouš a Marek.

Ve Skutcích apoštolů podává se smyslem pro historický pohled i literární umění, zprávu o počátcích křesťanství. Také zde použil různých pramenů, ale z velké části jde o zprávy očitých svědků. Po smrti apoštola pohanů opustil hlavní město říše a nevíme, co se s ním stalo potom, i když podle tradice kázal a byl umučen v oblasti Achaie. Jeho evangelium bylo zveřejněno kolem roku 70, Skutky apoštolů o něco později. Lukášovy spisy se vyznačují zájmem a sympatií, s jakou hovoří o lidech a rovněž pozorovatelským i vypravěčským nadáním. Lukáš je jediný ze čtyř evangelistů, který vypráví podrobněji o Panně Marii a epizodách z dětství Ježíšova; zdá se, že žil nějaký čas v její blízkosti. V jedné legendě se mluví o tom, že namaloval její podobiznu, takže je nejen patronem lékařů, ale i malířů. Jeho ostatky údajně spočívají v Padově.

 

Jedno z prvních heraldických vyobrazení v rodovém erbu najdeme v knize zvané Prince Arthur´s Book jako heraldické zvíře-badge Lorda Cromwella. Byl to pravděpodobně Gregory Cromwell, syn a dědic známého politika, Thomase Cromwella, hraběte z Essexu, popraveného roku 1540. Ačkoliv se otcova kariéra zhroutila pod katovou sekerou, Gregory si uměl pomoci a získal královu přízeň. Titul hraběte z Essexu byl sice navždy ztracen, ale jmenování Baronem Cromwellem pět měsíců po smrti otce bylo jistě vítanou náhradou.

Gregory zemřel roku 1551. Jeho potomek Thomas Lord Cromwell (Thomas Cromwell byl roku 1645 v Irsku povýšen na hraběte z Arfglassu) nejméně od roku 1617 užíval za štítonoše dva červené okřídlené býky, kteří mají zbroj, úd, chlupy a křídla zlatá. Blason erbu: Štít polcený a dělený pilovitýn řezem, 1.-4. pole zlaté a 2.-3. pole modré se čtyřmi lvy v chůzi opačných barev s červenou zbrojí. Klenotem je na turnajské přilbě s červeno-stříbrnými přikrývadly, na červeném chapeau podšitým hermelínem, zlatý pelikán posetý modrými kapkami. Štítonoši: dva červení okřídlení býci, kteří mají zbroj, úd, chlupy a křídla zlatá. Heslo: SEMI MORTUUS QUITIMET.

Na příkladu rodiny Cromwellů tak můžeme opět doložit jak se heraldické monstrum původně užívané jako osobní badge časem přeměnilo ve štítonoše rodového erbu.

V moderní době se okřídlení býci objevují především v komunální heraldice, kde symbolizují většinou farnost resp. kostel zasvěcený sv. Lukáši (příkladem je erb z roku 1965 pro zastupitelstvo Kensingtonu a Chalsea, kde je okřídlený býk symbolem sv. Lukáše, nebeského patrona městské části Chalsea).

Krásným erbem s okřídlenými býky a svatozářemi je znak londýnského cechu řezníků. Štít a klenot byly uděleny 7. února 1541 Thomasem Hawleyem, králem erbů Clarenceux (Clarenceux King of Arms), štítonoši byly přidány 28. června 1922, blason: Štít modrý se stříbrnou hlavou štítu, ve které jsou dva zelené věníky svázané zlatým provazem a mezi nimi červená hlava kance s modrým jazykem a zlatými páráky. V modrém poli jsou zkřížené zlaté řeznické sekery otočené k sobě a provázené dvěma stříbrnými hlavami býků. Klenotem, na kolčí přilbě s modro-stříbrnou točenicí a červeno-stříbrnými přikrývadly, je stojící zlato-stříbrně polcený okřídlený býk se zlatou svatozáří, jazyk a rohy červené, chlupy a paznehty zlaté, přední křídlo, stříbrné a zadní zlaté. Štítonoši po obou stranách zlato-stříbrní okřídlení býci se svatozáří, křídla zlatá, jazyk a rohy červené, chlupy spolu s paznehty zlaté. Heslo: OMNIA SUBIECISTI SUB PEDIBUS OVES ET BOVES.

I v Čechách je dostatek uměleckých památek, které dokládají, že naši předkové býka sv. Lukáše znali, přesto jeho využití v heraldice je mizivé. August Sedláček si zapsal, že roku 1342 pečetil Jindřich, probošt pražský, okřídleným býkem (August Sedláček, Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty, edidit Vladimír Růžek, svazek 2, Praha2001, s. 33). Snad pouze erb bratislavské městské části Děvína nám okřídleného býka připomene (J. Novák, Slovenské mestské a obecné erby, s. 137-140, Bratislava 1972).

Kromě již uvedených příkladů, dalo by se říci „klasických“ okřídlených býků, najdeme mezi současnými erby i příklad, že fantazie moderních heroldů si nijak nezadá s těmi tudorovskými. 6. října 1995 zaregistroval úřad skotského krále erbů Lyona (Lord Lyon King of Arms, Lyon Register, volume 74, folio 30) erb Johna Campbella-Kease, kterému byl udělen za klenot rostoucí okřídlený býk s rohem jednorožce trčícím z jeho čela, blason: Štít černo-zlatě dělený se špicí opačných barev, v černých polích jsou tři stříbrné bristolské cvoky. Klenotem je na kbelíkové přilbě s červeno-stříbrnou točenicí a černo-zlatými přikrývadly, zlatá koruna, ze které vyrůstá černý býk zlatě okřídlený, jemuž z čela trčí zlatý roh jednorožce a držící v předních nohách stříbrný bristolský cvok, zbroj a chlupy zlaté. Heslo PARTAKE AS EQUALS (jako rovný s rovným). 

Samozřejmě, že i další z býčích monster vzniklo v Anglii. Přidáním rybího ocasu vytvořil středověký herold tzv. mořského býka. Příkladem mořských býků jako štítonošů je erb baronetů Burneyů of Preston Candover, kde se autor návrhu znaku nového baroneta snažil vyjádřit nositelovy zásluhy o Britskou korunu jako námořníka, blason: Štít je dvakrát polcen modro-stříbrno-modře. Klenotem je na přilbě baronetů s námořní korunou a modro-stříbrnými přikrývadly modrá hlava býka. Štítonoši dva modří mořští býci se zlatou zbrojí a ploutvemi. Heslo: RECTE QUOD HONESTE.

Velmi netradiční figurou je okřídlený mořský býk v erbu štýrského městečka Greinbachu jehož vzorem se 15. 6. 1987 stal římský artefakt uložený v místním městském muzeu.

Nakonec této kapitoly o býcích si dovolím ukázat v Evropě nezvyklé heraldické zvíře. Severoamerický bizon se dostal do heraldiky Nového světa neboť tvoří tradiční faunu tohoto kontinentu.

Kanadská heraldika vycházející nepokrytě z britských tradic využila v posledních letech mnoha příležitostí a vzniklo několik nových heraldických monster na starém kontinentě naprosto neznámých.

V letech 1999-2004 zastával funkci guvernéra provincie Manitoba (Lieutenant Governor of Manitoba) Peter Michael Liba, kterému byl udělen erb, ve kterém se snoubí prvky heraldiky staré vlasti jeho předků, Polska s novotvary vznikajícími v současné kanadské heroldii, blason: Štít modro-zlatě kosmo a šikmo dělený, 1.-4. polezlatá podkova nahoře ukončená křížkem, stejný křížek je i uprostřed podkovy, 2.-3. pole modrá laň v chůzi. Klenotem je na kolčí přilbě s modro-zlaté točenicí a modro-zlatými přikrývadly je posazena modrá koruna, která je tvořena modrými srdci a z ní vynikají tři zlatá pštrosí pera. Štítonoši jsou dva zlatí modře okřídlení bizoni mající na krku navlečenou červenou korunu, která je tvořena červenými javorovými listy a květy purpurového prérijního krokusu, vše stojí na zeleném travnatém pahorku. Heslo: MAKE A DIFFERENCE (mít význam) (Erb byl panu Libovi udělen kanadským heroldským úřadem (Canadian Heraldic Authority) v Ottavě 29. července 1999).

Autor: heraldikaerby

Štítky: Býk, okřídlený-býk, mořský-býk, heraldická-monstra, heraldická-znamení, erby-české-šlechty, erby-měst, rodová-heraldika

Sponzoruje: http://www.furminator-shop.cz/domains/furminator-shop.cz/